Vážení klienti společnosti Venezia Travel s.r.o.,

vážíme si spokojených zákazníků a v souvislosti se změnou legislativy Vám zde prezentujeme informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je Venezia Travel s.r.o., se sídlem 5.května 667, 294 71, Benátky nad Jizerou, IČO 06762328.

Jaké osobní údaje společnost shromažďuje a zpracovává?

Společnost shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, adresa, e-mail, popř.  IČO a DIČ. Společnost žádá o souhlas rodičů při zpracovávání dat u dětí mladších 16 let.

K jakým účelům společnost osobní údaje využívá a zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho společnost údaje zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu zpracování, a to po dobu trvání právního

titulu pro jednotlivé účely zpracování. V případě smluvního vztahu po dobu trvání smlouvy a dalších

36 měsíců po zániku posledního smluvního vztahu se společností (oprávněný zájem správce).

Musíme osobní údaje společnosti poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se společností dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů společnost nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Z jakých zdrojů společnost osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku služeb.

Jakým způsobem společnost zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Komu společnost osobní údaje poskytuje nebo předává?

Společnost předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti.

OÚ budou zpracovávány pro zajištění služeb cestovního ruchu pro SÚ. Zákazník jako SÚ je srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (např. dopravci, ubytovací zařízení, delegáti, pojišťovny apod.)

Společnost může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám správce údajů. Údaje mohou být získány přes zprostředkovatele v roli zpracovatelů osobních údajů.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@veneziatour.cz

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy společnost zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy na výše zmíněné e-mailové adrese.

 

Jak společnost informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když společnosti poskytuje některé osobní údaje.

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Na další úspěšnou spolupráci se těší

Venezia Travel s.r.o.